تهران پلاستیک شمس   تولید کننده لوله های پلی اتیلن از 16 تا 400 میلیمتر 

آزمایشگاه کنترل کیفی

1-ابعاد

1   

  قطر خارجی ،ضخامت جداره،اختلاف قطر طرفین لوله (دوپهنی) وحدود تغییرات ضخامت جدار لوله،از مشخصات کیفی هستند . قطر خارجی را با استفاده از سیر کومترو ضخامت جداره را با استفاده از کولیس دیجیتال می توان اندازه گیری نمود.

 

 

2- وضعیت ظاهری

سطح داخلی وبیرونی لوله باید صاف وفاقد شیارهای با لبه تیز باشد.لوله باید فاقد هر گونه تاول و ناهمگونی های ناشی از مواد خارجی که به عنوان نقاط آسیب پذیر عمل نموده وموجب کاهش دوام لوله می گردد باشد. رنگ لوله باید در تمام طول آن یکنواخت بوده و فاقد بوی نا مطبوع باشد.

3-نرخ جریان مذاب (MFl)

2

   نرخ جریان مذاب یک مقدار کاربردی است که سرعت جریان پلیمر را بیان می کند ومعیاری از ویسکوزیته یک پلیمر ترموپلاستیک در دما وفشارمشخص است. همچنین تابعی از وزن مولکولی پلیمر نیز می باشد.نرخ جریان مذاب پلی اتیلن با دانسیته سنگین مطابق استاندارد نباید بیشتر از 25 درصد با ماده اولیه تفاوت داشته باشد . نرخ جریان مذاب با دستگاهی به نام پلاستومتر در دمای معین با وزنه مشخص وزمان ده دقیقه اندازه گیری می شود

 

4-بازگشت حرارتی

3

   یکی از پارامتر های مهم در لوله های پلی اتیلن ضریب انبساط حجمی است چون همیشه در محیط تغیرات ناگهانی دما وجود دارد، یکی از عواملی که بر روی پلیمر اثر نا مطلوبی می گذارد خستگی ناشی از حرارت است که به آن شوک حرارتی گفته می شود بنابراین باید لوله ای که در زیر زمین قرار می گیرد ودر اثر تغییر دمای آب هر زمان به آنها شوک حرارتی وارد می شود میزان خستگی کم باشدبه همین دلیل باید میزان بازگشت حرارتی هم کم باشد تا آسیب کمتری بر لوله وارد آیداین آزمون با استفاده از دستگاه آون حرارتی ویک لوله با طول معین در دمای مشخص انجام می گیرد. برای لوله های پلی اتیلن مطابق استاندارد نباید  از 3 درصد تجاوز کند. مگر اینکه ضخامت جداره محصول بیشتر از 16 میلیمتر باشد.

 

5-تعیین مقدار دوده

4     دوده جزء مواد افزودنی است که برای افزایش مقاومت لوله در مقابل اشعه ماوراء بنفش به پلی اتیلن پایه افزوده می گردد. اندازه گیری دوده با استفاده از کوره الکتریکی وبه روش پیرولیز انجام می گیرد که مقدار آن مطابق استاندارد باید 2/25±0/25درصد باشد.

 

6-پخش وپراکنش دوده

  توزیع یکنواخت ذرات دوده در محصول پلی اتیلن اهمیت زیادی دارد چرا که ذرات یکنواخت در محصول باعث تجمع تنش وکاهش طول عمر لوله می شوند،این آزمون با استفاده از میکروسکوپ ودستگاه پرس داغ واز طریق مقایسه تصویر مشاهده شده با تصاویر استاندارد انجام می شود.

                                                              5            6

7-فشار ترکیدگی 

این آزمون به منظور تعین رفتار لوله های پلی اتیلن انجام می شود. رفتار لوله های پلی اتیلن به طور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر نوع وگونه پلی اتیلن مورد استفاده و شرایط تولید قرار می گیرد.این آزمون جهت تعین کیفیت مواد اولیه ،مناسب بودن طراحی و شرایط محیط فرایند مورد استفاده قرار می گیرد.آزمون فشار ترکیدگی با استفاده ازدستگاه تست فشار و مطابق استاندارد با اعمال فشار به صورت افزایش خطی و در مدت 60الی70 ثانیه صورت می گیرد . آزمون باید در فشار بالاتر از فشار محاسبه ای ودر اصطلاح به صورت نوک قناری بترکد.

8-فشار هیدرو استاتیک

7   


   فشاری است محاسبه ای که در زمان معین ودر دمای معینی به لوله وارد می شود.این آزمون مهمترین تست برای نوع ماده اولیه پلی اتیلن مورد استفاده در لوله است.مطابق استاندارد آزمونه باید بتواند فشار اعمالی را در مدت زمان مشخص و تحت شرایط خاص تحمل کند ودچار نقیصه نشود

 

 

9-دانسیته

8   


   در صنعت پلیمر برای اندازه  گیری وزن واحد حجم ماده از آزمون تعیین دانسیته استفاده می شود.مواد اولیه از جمله مواد پلیمری دارای دانسیته مشخصی هستند. دانسیته مواد پلی اتیلن سنگین در محدوده(0/941 تا0/965) گرم بر سانتی متر مکعب می باشد. که با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت اندازه گیری 0/0001 انجام می گیرد

 

 

 

10-پایداری اکسیداتیو (O.I.T) 

9   


   در این آزمون با توجه به زمان القای اکسایش (میزان نسبی مقاومت مواد در برابر تخریب ناشی از اکسایش)تعین می شود. زمان القای اکسایش فاصله زمانی بین قرار گرفتن نمونه تحت اتمسفر اکسیژن ومشاهده شروع اکسایش به شکل پیک گرمازا در یک درجه حرارت رویشی تفاضلی انجام می شود.در این آزمون مطابق استاندارد آزمونه باید بتواند دمای 20 درجه سلسیوس را در مدت 20 دقیقه تحمل نماید

 

11-نشانه گیری روی لوله    

  مشخصات روی لوله باید در فواصل یک متری وبه طور ثابت و ماندگار ثبت شود. نشانه گذاری باید شامل:

شماره استاندارد ،نام تولید کننده یا علامت تجاری، رده فشاری بر حسب بار، ابعاد (قطر و ضخامت)، نوع کاربرد لوله , SDRنام گذاری جنس ماده ،تاریخ تولید،شماره خط تولید،در صورت استفاده از مستربچ کلمه مستربچ،در صورت کاربرد نوع لوله

11

 12-آزمون هایی که بر روی لوله های پلی اتیلن آبرسانی با توجه به معیارهای تعین شده توسط استاندارد انجام می گیرد.

jaadvaal

نمونه کارهای تهران پلاستیک شمس

ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...